Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de website (waaronder de daarop gepubliceerde prijsvermeldingen of beschrijvingen voor onze dienstverlening) fouten of onvolledigheden bevat. Eventuele fouten of onvolledigheden kunnen per mail (via onze contactpagina) aan ons gemeld worden. ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht handelsnaam- en merkenrecht) met betrekking tot deze website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, format, scripts, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij Massage Haelen.

Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen of, op welke wijze dan ook, in een ander document of ander materiaal te verwerken of ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de eveneens voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij ik van mening ben dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen, onze reputatie schaadt.